Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg - delier

Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg toegespitst op het verbeteren van zorg inzake delier

De huidige ziekenhuiszorg is wereldwijd georganiseerd rondom ziektebeelden. Deze zorg beantwoordt echter steeds minder aan de vraag van een steeds groter wordende groep oudere patiënten vanaf 65 jaar. Kenmerkend voor deze patiënten is dat zij steeds vaker meerdere ziekten tegelijkertijd hebben (multimorbiditeit). De huidige ziekenhuiszorg, die gericht is op het verder terugdringen van de opnameduur, is verre van optimaal voor kwetsbare ouderen en soms zelfs niet zonder gevaar.

Delier

Zo is het optreden van een delier (plotselinge ernstige verwardheid) tijdens een ziekenhuisopname een frequent voorkomend probleem. Afhankelijk van de afdeling treedt bij 15 tot 50 procent van de patiënten in een ziekenhuis een delier op. Bij ouderen kan een delier een ander beloop hebben dan bij volwassenen: het treedt minder acuut op en heeft een meer voortslepend karakter. Bovendien is een behandeling met medicijnen mogelijk minder effectief.

Gevolgen van een delier

Een delier kan gevolgen hebben op de korte en lange termijn. Bijvoorbeeld een ziekenhuisopname die langer duurt en een hogere ziekenhuissterfte. Ook zien we vaak meer complicaties tijdens het verblijf in het ziekenhuis, wat tot extra kosten leidt. Verder herstellen patiënten vaak slechter van hun onderliggende aandoening. Mensen met een delier krijgen vaker last van cognitieve problemen en worden na ontslag uit het ziekenhuis ook eerder in een zorginstelling opgenomen.

Ondanks deze negatieve effecten wordt in veel ziekenhuizen weinig aandacht besteed aan het optreden van een delier. Voor adequate ouderenzorg en het terugbrengen van de kosten is het van groot belang om een delier op tijd te herkennen en te behandelen.

Doel van het project

Het ontwikkelen en implementeren van methodieken om het optreden van een delier adequaat te kunnen inschatten, detecteren en herkennen. Daarnaast willen we de gevolgen van verschillende typen delier nader bekijken. Ook gaan we na hoe het zorgtraject bij een delier verder kan worden geoptimaliseerd en geïmplementeerd en wat de effecten hiervan zijn op ligduur, kwaliteit van leven en kosten. Een adequate doorstroming van patiënten met een delier naar een vervolgtraject krijgt ook de nodige aandacht.

Onderzoeksvragen

  • Wat is de meetkwaliteit en de bruikbaarheid van de beschikbare diagnostische instrumenten voor delier bij ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen?
  • Wat is de persoonlijke beleving van ouderen die een delier in het ziekenhuis doormaken?
  • Wat zijn de consequenties van een ‘stil’ versus ‘geagiteerde’ vorm van een delier voor de behandeling en het herstel van de patiënt?
  • Op welke wijze kan vroegdetectie van een delier en de optimalisering van het zorgtraject in het ziekenhuis worden geïmplementeerd?
  • En wat zijn de effecten hiervan op ligduur, kwaliteit van leven en kosten?
  • Hoe verloopt het zorgtraject van opname tot ontslagbestemming?

 

Methode en fasering

In het onderzoek gebruiken we verschillende methoden. We starten met een literatuurstudie, gevolgd door een kwalitatieve (evaluatieve) studie. Daarna starten we met een cohortstudie, waarbij we een groep ouderen zullen volgen in de tijd. Vervolgens gaan we verder met een experiment naar vroegdetectie van delier en kijken we naar de effecten hiervan in termen van ligduur, kwaliteit van leven en kosten.