Factsheet Nulmeting MBO Knooppunt

25 April 2019

Deze factsheet geeft verschillende leefgebieden weer voor de studentenpopulatie in Zuid-Limburg. De verschillen tussen mbo- hbo-, en wo-studenten zijn duidelijk zichtbaar als het gaat om leefgebieden zoals huishouden, financiële situatie, gezondheid, leefstijl, zorgkosten, seksuele gezondheid, arbeidskansen, en middelengebruik. Mbo-studenten, met name mbo-1 en 2 niveau studenten, komen op alle gebieden slechter uit vergeleken met de andere studentengroepen.

Samenvatting 

In vergelijking met hbo- en wo-studenten hebben mbo-studenten vaker te maken met problemen in verschillende leefgebieden. Mbo-ers: 

 • groeien vaker op in een eenoudergezin 
 • geven vaker aan moeite te hebben met rondkomen van hun inkomen 
 • hebben vaker en hogere zorgkosten (zowel ziekenhuis, huisarts, farmacie als specialistische GGZ) 
 • ervaren hun gezondheid minder vaak als (zeer) goed 
 • hebben vaker te maken met overgewicht en obesitas 
 • hebben vaker te maken met matige of (zeer) ernstige eenzaamheid 
 • zijn vaker middelengebruikers 
 • zijn vaker rokers 
 • voldoen vaker niet aan bewegingsnormen 
 • hebben vaker te maken met zwangerschappen (zowel gepland, ongepland als ongewenst) 
 • hebben minder kennis omtrent seksualiteit 
 • staan negatiever tegenover homoseksualiteit en gender non-conformiteit 
 • hebben vaker te maken met SOA’s en vinden tegelijkertijd het Centrum voor Seksuele Gezondheid Limburg minder goed 
 • hebben vaker te maken met werkloosheid na het gediplomeerd verlaten van hun opleiding 
 • werken vaker niet op hun eigen niveau na het gediplomeerd verlaten van hun opleiding.